info.al@eipass.com - Tel 00355 (0) 4500520

EIPASS Junior

EIPASS Junior është programi i trajnimit dhe ҫertifikimit të aftësive dixhitale, i dedikuar për nxënësit e moshës 9 deri 13 vjeç.
Revolucioni multimedial që po jetojmë ka prodhuar një ndryshim historik që shkon përtej risive të mjeteve të ndryshme të komunikimit (televizioni, kompjuteri, interneti, etj): Lidhet me një pamje të re të botës, një tip të ri të njeriut dhe të shoqërisë.

Shkolla duhet të jetë protagoniste e këtij ndryshimi dhe pikë referimi për fëmijët dhe familjet.

Për këtë arsye është e rëndësishme që edhe mësuesit tё jenë tё formuar si duhet për të zgjeruar dhe pasuruar planin e ofertave tё trajnimit si dhe programin e mёsimdhёnies me pёrmbajtje dhe karakter dixhital.

Përvetësimi i kulturës dixhitale nuk është vetëm në lidhje me përdorimin e duhur të një kompjuteri: parashikon dhe zhvillimin e plotё të mendimit kompjuterik, stimulimin e proҫeseve dhe strukturave logjike të mendimit, për të siguruar një pasuri të aftësive dhe ekspertizës që mund të ndërveprojnë me fusha të ndryshme të dijes. Në kёtё mёnyrё studentët e rinj kuptojnё se njohja e autonomisё është qëllimi përfundimtar i proҫesit të të mësuarit.

Nëse ёshtё e vёrtetё qё shumë fëmijё dinë tashmë t’i përdorin pajisjet, atёherё është gjithashtu e vërtetë se në këtë fushë vetëm përvoja nuk është e mjaftueshme nëse nuk shoqërohet me një analizë dhe reflektim dhe në fakt mund të jetë e dëmshme dhe jobindëse. Arsimimi kompjuterik nuk është një objektiv, por një metodë: teknologjia evoluon dhe krijon forma të reja të hendekut (mendojmё se web 2.0 përdoret nё pajisjet mobile). Arsimimi kompjuterik është një parakusht për krijimin e një kulture të vërtetë dixhitale që:

  • I lejon të gjithё tё njohin mjetet në dispozicion dhe të përdorurin, potencialin e internetit dhe rreziqet që lidhen me identitetin dhe sigurinë e tyre;
  • Kuptojnë vlerën e rrjetit si një vend i mundësive si dhe mundësitë e zhvillimit personal dhe profesional.

Zhvillimi dhe konsolidimi i aftësive dixhitale në fëmijët e moshës shkollore është deri më sot, një nga çështjet mё madhore kulturore, ekonomike dhe sociale për të gjithë komunitetin ndërkombëtar. Që nga publikimi i “Rekomandimi i Parlamentit Evropian” në lidhje me kompetencat kyçe për mësimin përgjatë gjithë jetës(LLL) të datës 18 dhjetor 2006, ka pasur akses të ndryshёm në shkollë dhe më në përgjithësi në fushën e trajnimit me qëllim për të bërë propozime konkrete për të zgjidhur nyjet e përcaktimit të duhur të një programi të trajnimit tё TIK në arsimin fillor me kushte të pafavorshme.
Programi EIPASS Junior merr si kuadër referimi edukativ ato që janë quajtur “Aftësi për qytetarinë aktive”, qё japin një rëndësi të veçantë për sjelljet e mëposhtme:

  1. Mëso për të mësuar (Learn to Learn)
  2. Projektimi
  3. Komunikimi
  4. Bashkёpunimi dhe pjesëmarrja
  5. Tё vepruarit nё mёnyrё të pavarur dhe të përgjegjshme
  6. Zgjidhja e problemeve
  7. Identifikimi i lidhjeve dhe marrëdhënieve
  8. Marrja dhe interpretimi i informacionit

Aftësitë me karaktere dixhitale marrin në kontekstin evropian një karakter ndёrmjetёs. Kjo është për shkak se aftësia për të përdorur si duhet dhe me efikasitet teknologjinё e informacionit dhe komunikimit tani është konsideruar si një kërkesë themelore, një parakusht për të korrigjuar ndёrfaqet e individit me format e ndryshme të të mësuarit formal, joformal dhe informal.
Por jo vetëm, programi miratohet në fakt, si faktor edukativ i domosdoshёm dhe i pashmangshёm për përcaktimin e një programi arsimor bazë në edukimin e atyre elementёve që lidhen me disiplinën e shkencave kompjuterike dhe që mendohet se janë të domosdoshme për rritjen dhe zhvillimin e aftësive ndërdisiplinore në subjektin e edukimit.
Informatika, pastaj si një shkencë dhe metodologji është bashkuar me listën e mjeteve dhe pajisjeve teknologjike që qytetari duhet të jetë në gjendje të dijë dhe të zotërojё për arritjen e qëllimit të “Qytetarisë së përgjegjshme në Shoqërinë e Informacionit”.

Modulet, Lista e provimit
Moduli 1: Elementet bazë të informatikës
Moduli 2: Analiza e përbërësve hardware të një kompjuteri
Moduli 3: Menaxhimi i një sistemi operativ me ndërfaqe grafike (elementet bazë)
Moduli 4: Themelet për produktivitetin informatik
Moduli 5: Themelet e lundrimit dhe kërkimit të informacioneve në Web

Shkruani titujt e pesë moduleve në shqip

Programi EIPASS Junior dëshiron të integrohet në punën e mësuesve, në planifikimin dhe shtigjet zbatuese për mësimin e disiplinës tё shkencave kompjuterike dhe zhvillimin e praktikave të mira(best prctice) të prodhimit që kanë të bëjnë me përdorimin e aplikacioneve kompjuterike.
Në këtë mёnyrё programi mbështet mësuesit në organizimin e programeve arsimore me sistematizimin e koncepteve, aftësive dhe përmbajtjeve të karakterit dixhital, të tilla si, për të përfshirë jo më shumë dhe jo vetëm përdorimin e duhur të një kompjuteri, por edhe nxitjen e proҫeseve dhe strukturave logjike, qё mendohen të jenë një pasuri e aftësive dhe ekspertizës që mund të ndërveprojnë me fusha të ndryshme të dijes dhe kompetecave, duke lejuar subjektet për të zhvilluar që njohja e autonomisё është qëllimi përfundimtar i proҫesit të të mësuarit.
EIPASS Junior si një shkencë e ҫertifikuar kompjuterike është një çertifikatë e përfundimit të suksesshëm të rrugës arsimore të çdo studenti në shkencat kompjuterike, qё tani konsiderohen thelbësore si relevante nga të njëjtat institucione arsimore.

Modulet, Lista e provimit
Moduli 1: Projektimi i algoritmeve dhe diagrameve, parimet e programimit në ambient LOGO
Moduli 2: Krijimi dhe menaxhimi i dokumentave tekst
Moduli 3: Krijimi dhe menaxhimi i fletëve llogaritëse
Moduli 4: Realizimi i prezantimeve të thjeshta multimediale
Moduli 5: Parimet e komunikimit në rrjet

Shkruani titujt e pesë moduleve në shqip

Classroom 3.0

Support for training
Login

See all the certifications

Ritorna su