European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Logo Certipass

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Politika e privatësisë

EIPASS angazhohet të garantojë privatësinë tuaj. Lexoni Politikën tonë të Privatësisë për të kuptuar se si ne mbledhim, përdorim dhe ruajmë informacionin tuaj.

Përditësimi i fundit në Maj 2021.

Mbrojtja e të dhënave personale

Informacion mbi përpunimin e të dhënave personale në përputhje me nenin 13 dhe 14 të Rregullores Evropiane nr. 2016/679


Në bazë të neneve 13 dhe 14 të Rregullores Evropiane 2016/679(në tekstin në vazhdim "GDPR") dhe rregullave të mëpasshme kombëtare të përshtatjes(më tej Ligji i zbatueshëm) për përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale:

 • Ne do të jemi transparentë për informacionin që po mbledhim dhe çfarë do të bëjmë me të.
 • Ne do të përdorim informacionin që na jepni për qëllimet e përshkruara në politikën e privatësisë, të cilat përfshijnë ofrimin e shërbimeve që keni kërkuar dhe përmirësimin e përvojës suaj me CERTIPASS.
 • Ne do t'i përdorim informacionet për t'ju ofruar informacione që janë të dobishme për certifikimin e aftësive tuaja Informatike dhe zotërimin e këtyre aftësive.
 • Nëse na thoni se nuk dëshironi të merrni mesazhe marketingu, ne do të ndalojmë dërgimin e tyre. Sigurisht, ne do të vazhdojmë të dërgojmë informacion thelbësor në lidhje me një produkt ose shërbim që keni blerë.
 • Ne do të marrim masa për të mbrojtur informacionet tuaja.

Ne do të respektojmë të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave dhe do t'ju japim kontrollin e informacionit tuaj. Në informacionin e mëposhtëm, ne shpjegojmë më në detaje metodat, kohën, natyrën, qëllimet e përpunimit dhe shpërndarjes së informacionit dhe të dhënave që mbledhim kur lidheni me faqen tonë, konsultoheni me të ose ndërveproni me të, pavarësisht nga qëllimi i lidhjes, në përputhje me legjislacionin italian dhe europian, si për mbrojtjen e të dhënave personale ashtu edhe për qarkullimin e lirë të tyre. Informacioni ofrohet vetëm për faqen e internetit të kompanisë CERTIPASS S.r.l.(në tekstin në vazhdim "Kontrolluesi i të dhënave") i aksesueshëm në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme(në tekstin në vazhdim "Site") www.eipass.com/al.eipass.com dhe jo për faqet e tjera të internetit që mund të konsultohen nga përdoruesi dhe të arritshme nëpërmjet lidhjeve hipertekst që gjenden në faqen e internetit të kompanisë ose mundësisht të publikuara në të tjerat dhe duke iu referuar burimeve jashtë domain-it kryesor. Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme, ju lutemi na kontaktoni duke shkruar në privacy@eipass.com.

Përgjegjësi i trajtimit të të dhënave

Përgjegjësi i trajtimit të të dhënave(pra Përgjegjësi) është shoqëria CERTIPASS S.r.l. - Via Lazio 1 - Zona PIP - 70029 Santeramo in Colle (BA), Kodi Tatimor / Numri i TVSH-së IT05805441218 e-mail privacy@eipass.com, në personin e Përfaqësuesit Ligjor pro-tempore.

Kategoritë e të dhënave personale të përpunuara nga përgjegjësi i të dhënave:

Për të ofruar shërbimet e ofruara nga faqja e tij e internetit, Kontrolluesi i të Dhënave duhet të përpunojë disa të dhëna personale. Këto të dhëna, funksionale për ekzekutimin e shërbimeve online të ofruara nga CERTIPASS, mund të sigurohen në mënyrë implicite nga mjetet e përdorura për të aksesuar dhe përdorur shërbimet ose mund të ofrohen në mënyrë eksplicite nga pala e interesuar. Kontrolluesi i të dhënave mund të përpunojë kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale të përdoruesve:

 • të dhënat teknike të lundrimit në lidhje me adresën IP, kodet e identifikimit të pajisjeve të përdorura nga përdoruesi për shfrytëzimin e faqes ose shërbimeve, llojin e shfletuesit dhe parametrat e pajisjes së përdorur për t'u lidhur me site-in, emrin e ofruesit të shërbimit të internetit (ISP), data dhe ora e vizitës, faqja e internetit e origjinës së vizitorit(referimi) dhe dalja, mundësisht numri i klikimeve;
 • të dhëna të zakonshme identifikuese të ofruara nga përdoruesi(p.sh. Mbiemri dhe Emri, vendi dhe data e lindjes, Adresa, numri i telefonit, emaili, Kodi Fiskal, kualifikimi arsimor dhe profesioni, etj.) për të ndjekur kërkesat e tij. Në varësi të rastit, mund të kërkohen të dhëna shtesë, si për shembull, për regjistrime në shërbimet e mësuesve të të gjitha niveleve, duke qenë mbajtës i akredituar nga MIUR, është e nevojshme të raportohen këto regjistrime(ndër të dhënat që duhet të jepen janë: shkolla së cilës i përket mësuesi);
 • materiali fotografik dhe/ose audio-vizual në të cilin portretizohen përdoruesit. Në rastin e ngjarjeve dhe/ose kurseve të ndjekura, drejtuesi përdor për promovimin/përhapjen sa më të mirë të ngjarjes, materiale fotografike dhe/ose audio-vizuale që do të jetë në gjendje të krijojë. Në raste të tilla, ai mund të përpunojë fotografi dhe regjistrime audio dhe video në lidhje me përdoruesit pjesëmarrës, përdorimi dhe publikimi i të cilave, tërësisht ose pjesërisht, është i autorizuar brenda kufijve të qëllimeve të lejuara me ligj. Instalimi dhe përdorimi i imazheve dhe/ose videove, në të cilat paraqiten përdoruesit, me rastin e ngjarjes ose kursit që ndjek, do të konsiderohet i kryer dhe i dhënë pa pagesë. Pronari është gjithashtu i autorizuar, sipas kërkesave teknike, të bëjë çdo ndryshim në imazhet ose materialin audio-vizual, për sa kohë që ato nuk janë të dëmshme për nderin dhe imazhin e përdoruesve. Publikimi dhe shpërndarja e materialit të lartpërmendur me çdo mjet (multimedia ose mjete letër, web, etj.) do të bëhet sipas gjykimit të CERTIPASS, në përputhje me qëllimet komerciale dhe informuese dhe brenda afateve kohore që lidhen me këto qëllime. Nëse ky material është me interes për përdoruesit e mitur, kontrolluesi i të dhënave do të kërkojë autorizimin e prindërve, kujdestarëve ose kujtdo që ushtron përgjegjësinë prindërore;
 • të dhëna të tjera(preferencat personale, hobi e kështu me radhë), të përdorura për të ofruar një shërbim gjithnjë e më të përshtatshëm dhe në përputhje me pritshmëritë e Përdoruesit, i cili mund të zgjedhë nëse do t'i ofrojë ato apo jo.

Të dhëna të tilla mund të organizohen gjithashtu në baza të të dhënave ose arkiva. Natyra e shërbimeve të ofruara nga kompania nuk përfshin përpunimin e të dhënave delikate, përveç rasteve kur parashikohet për të dhënat biometrike, të menaxhuara siç specifikohet më poshtë.

Kategoritë e të dhënave biometrike të mbledhura(aty ku është parashikuar)

Për kurset online me certifikimin informatik EIPASS dhe për certifikimin EIPASS 7 Module Standard, duke pasur parasysh rëndësinë publike dhe vlerën erga omnes të titujve dhe për të garantuar nivelin, cilësinë, efikasitetin, sigurinë dhe rregullsinë e sistemit të dhënies së certifikimit, të karakterizuar nga kërkesat e pavarësisë, transparencës dhe paanshmërisë, Përgjegjësi i të Dhënave ka vendosur të aktivizojë një metodë njohjeje që përdor algoritme identifikimi të pikave që korrespondojnë me tiparet përkatëse somatike (në përputhje me përcaktimet e nenit 1, paragrafi 35, Ligji 190/2014).

Procesi i njohjes biometrike i përgatitur, pra, ka funksionalitetin dhe qëllimin e identifikimit të një personi në bazë të një ose më shumë karakteristikave biologjike, duke i krahasuar ato me të dhënat e marra më parë dhe të pranishme në bazën e të dhënave të sistemit. Duhet të theksohet se të dhënat e ruajtura janë një kod dhe jo një imazh: sistemi, në fakt, përdor një algoritëm që transformon distancën e pikave të ndryshme në fytyrë në një kod unik. Pra, në kontrollet që do të bëhen gjatë provimit do të krahasohen të dhënat dhe jo imazhet. Fazat e procedurës janë:

 1. zbulim,
 2. krijimin dhe njohjen e modelit,
 3. magazinimi,
 4. verifikimin, të cilin sistemi e kryen nëpërmjet një krahasimi midis asaj që u zbulua gjatë testit të ekzaminimit dhe asaj që ishte ruajtur në fazat e mëparshme të zbulimit dhe krijimit të modelit.

Në çdo rast, të dhënat e marra do të përpunohen nga Kontrolluesi i të Dhënave me metodat e duhura teknike dhe organizative, në përputhje me GDPR, si dhe me respektimin e masave paraprake që sigurojnë respektimin e parimeve të ligjshmërisë, proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë: përdorimi sa më i vogël i mundshëm i informacionit, kodimi i të dhënave në momentin e marrjes, garantimi i mbrojtjes së duhur të të dhënave gjatë fazës së ruajtjes së bazave të të dhënave dhe fshirjen përfundimtare pas afatit të nevojshëm për përmbushjen e qëllimeve të synuara.

 1. Zbulim Sistemi kërkon, në fazën fillestare, bashkëpunimin e ndërgjegjshëm të palës së interesuar(sistemi biometrik interaktiv): në hyrjen e parë në llogarinë e tyre private në platformën DIDASKO, qoftë nga një monitor, smartphone dhe/ose tablet, përdoruesi duhet të bëjë një foto që ju kap sërish fytyrën, sipas indikacioneve të mëposhtme:
 • pozicionimi i fytyrës në qendër të kutisë; vetëm personi në fjalë duhet të përfshihet në kornizë(nuk duhet të filmohen persona të tjerë) në një pozë ballore dhe natyrale(fytyra nuk duhet të jetë e anuar), duke parë kamerën(webcamera); prandaj nuk lejohen pozat artistike(për shembull, me syze dielli, në profil, me duar në fytyrë, krahë të ngritur e kështu me radhë);
 • kontrollimi i fokusit dhe kontrastit të dritës: ato duhet të jenë të tilla që të dallohen qartë veçoritë.
 • Ruajtja e të dhënave duke përdorur çelësin CONFIRM BIOMETRIK AKQUISITION. Nëse rezultati nuk është i kënaqshëm, përdoruesi mund të zëvendësojë të dhënat e ruajtura duke klikuar në butonin PLAY CAMERA për të filluar nga e para.
 1. Krijimi dhe njohja e modelit Sistemi identifikon tiparet/elementët kryesorë të fytyrës së përdoruesit duke përdorur mjete shtesë të analizës; më pas kryen gjurmimin dhe identifikimin e fytyrës dhe personazheve somatike nga përpunimi i imazhit të fituar.
 2. Magazinimi Në fund të procesit të përshkruar në pikën e mëparshme, përdoruesi do të shoqërohet me një kod që do të ruhet nga sistemi.
 3. Verifiko Gjatë ekzaminimit, sistemi kryen marrjen e rastësishme të imazheve, të cilat, duke iu nënshtruar në çast të njëjtit proces kodimi të përshkruar në lidhje me krijimin e modelit, krahasohen me të dhënat e ruajtura.

Personat minorenë

Regjistrimi i të miturve është i lidhur me tregimin dhe autorizimin e të dhënave që kanë të bëjnë me Prindërit / Kujdestarët / Praktikantët e Përgjegjësisë Prindërore që autorizojnë regjistrimin. Të dhënat personale të prindërve / kujdestarëve / praktikantëve të përgjegjësisë prindërore dhe të dhënat personale të të miturit nuk do të zbulohen. Kontrolluesi i të Dhënave rezervon të drejtën të kryejë kontrolle mostër për të miturit e regjistruar në portalin www.eipass.com për të verifikuar korrektësinë e të dhënave në lidhje me Prindërit / Kujdestarët / Operatorët e Përgjegjësisë Prindërore të futura gjatë regjistrimit.

Qëllimi dhe baza ligjore e përpunimit

Përpunimi i të dhënave personale nëpërmjet site-t do të ketë për qëllim përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga ligjet, rregullat dhe rregulloret dhe në çdo rast ato do të përpunohen vetëm për qëllimet:
 1. rreptësisht të lidhura dhe të nevojshme për t'u regjistruar në faqen al.eipass.com dhe për të përdorur platformën DIDASKO, shërbimet dhe/ose Aplikacionet e zhvilluara ose të vëna në dispozicion nga Kontrolluesi i të Dhënave, për të përdorur shërbimet përkatëse të informacionit, për të menaxhuar kërkesat ose informacionet e kontaktit, për të bërë blerje të produkteve dhe shërbimeve të ofruara përmes faqeve;
 2. aktivitetet që lidhen me menaxhimin e kërkesave të përdoruesve dhe dërgimin e komenteve që mund të përfshijnë transmetimin e materialit promovues; për plotësimin e urdhrit të blerjes për shërbimet e ofruara, duke përfshirë aspektet që kanë të bëjnë me pagesën me kartë krediti, menaxhimin e dërgesave, ushtrimin e mundshëm të së drejtës së rishqyrtimit të parashikuar për blerjet në distancë, përditësimin për disponueshmërinë e shërbimeve të padisponueshme përkohësisht;
 3. lidhur me përmbushjen e detyrimeve sipas rregulloreve të BE-së dhe atyre kombëtare, mbrojtjen e rendit publik, zbulimin dhe ndjekjen penale të krimeve;
 4. marketing i drejtpërdrejtë, d.m.th., dërgimi i materialit reklamues, shitjet direkte, kryerja e hulumtimit të tregut ose komunikimi tregtar i shërbimeve të ofruara nga kontrolluesi i të dhënave; ky aktivitet mund të kryhet duke dërguar materiale reklamuese/informative/promocionale dhe/ose ftesa për të marrë pjesë në iniciativa dhe evente.
 5. siguria e faqes: të dhënat e regjistruara automatikisht, si adresa IP, mund të përdoren, në përputhje me ligjet në fuqi për këtë temë, për të bllokuar përpjekjet për të dëmtuar vetë faqen ose për të dëmtuar përdoruesit e tjerë, ose në çdo rast të dëmshme, aktivitete ose që përbëjnë një krim. Këto të dhëna nuk përdoren kurrë për profilizimin e përdoruesve, por vetëm për qëllimin e mbrojtjes së faqes dhe përdoruesve të saj.
Sigurimi i të dhënave për qëllimet e përmendura në pikat 1), 2) dhe 3), i lidhur me një fazë parakontraktore dhe/ose kontraktuale ose funksionale me kërkesën e një përdoruesi ose parashikuar nga një dispozitë rregullative specifike, është i detyrueshëm dhe, në parazgjedhje, nuk do të jetë e mundur të marrësh informacion dhe të aksesosh asnjë shërbim të kërkuar; në lidhje me pikën 4) të këtij informacioni, pëlqimi për përpunimin e të dhënave nga përdoruesi është në vend të lirë dhe opsional dhe gjithmonë i revokueshëm pa pasoja në përdorueshmërinë e shërbimeve, përveç pamundësisë së Kontrolluesit të të Dhënave për të mbajtur të përditësuar iniciativat e reja ose detajon çdo promovim ose përfitim të disponueshëm për përdoruesit. Çdo përdorues pjesëmarrës ka një llogari personale në DIDASKO; në rastin e të dhënave të mbledhura nga lloje të veçanta të Përdoruesve, Trajnerëve, Mbikëqyrësve dhe Inspektorëve, përpunimi do të përfshijë gjithashtu publikimin në një zonë specifike në faqen e internetit eipass.com. Përdoruesit informohen në mënyrë specifike për këtë publikim kur regjistrohen për shërbimin. Të dhënat do të përpunohen nga CERTIPASS përmes mjeteve elektronike, të automatizuara dhe manuale për ofrimin korrekt të shërbimit, në përputhje me legjislacionin e sipërpërmendur, me logjikë të lidhur me qëllimet e sipërpërmendura dhe në çdo rast për të garantuar sigurinë dhe konfidencialitetin e tyre. Kontrolluesi i të dhënave mund të dërgojë komunikime tregtare në lidhje me shërbime të ngjashme me ato të ofruara tashmë, në përputhje me Direktivën 2002/58 / BE, duke përdorur koordinatat e postës elektronike, ose ato në letër, të treguara në raste të tilla, të cilat mund të kundërshtohen në mënyrën dhe detajet e kontaktit më poshtë. Kontrolluesi i të Dhënave rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë deklaratë të privatësisë, në mënyrë që të përfshijë teknologjitë e reja, praktikat e industrisë dhe kërkesat rregullatore. Ne do të informojmë Përdoruesit që të japin pëlqimin e tyre nëse ndryshimet janë të rëndësishme.  

Komunikimi, shpërndarja dhe subjektet që aksesojnë të dhënat

Përpunimi kryhet gjithashtu me ndihmën e mjeteve elektronike ose të automatizuara dhe kryhet nga Kontrolluesi i të Dhënave dhe/ose nga palë të treta, të cilat kontrolluesi i të dhënave mund t'i përdorë për të ruajtur, menaxhuar dhe transmetuar të dhënat. Përpunimi i të dhënave do të kryhet me logjikën e organizimit dhe përpunimit të të dhënave personale, në lidhje edhe me regjistrat që burojnë nga aksesi dhe përdorimi i shërbimeve të vëna në dispozicion nëpërmjet internetit, të produkteve dhe shërbimeve të përdorura në lidhje me qëllimet e sipërpërmendura dhe, në çdo rast, për të garantuar sigurinë dhe konfidencialitetin e të dhënave. Të dhënat personale të përpunuara do të ruhen për kohën e parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Ende në lidhje me sigurinë e të dhënave, në seksionet e faqes së internetit të krijuar për shërbime të veçanta, ku kërkohen të dhëna personale nga përdoruesi i navigatorit, të dhënat kodohen duke përdorur një teknologji sigurie të quajtur Secure Sockets Layer, shkurtuar në SSL. Teknologjia SSL kodon informacionin përpara se të shkëmbehetme anë të internetit ndërmjet kompjuterit të përdoruesit dhe sistemeve qendrore të Kontrolluesit, duke e bërë atë të pakuptueshëm për personat e paautorizuar dhe duke garantuar kështu konfidencialitetin e informacionit të transmetuar; për më tepër, transaksionet e kryera duke përdorur instrumentet e pagesave elektronike kryhen duke përdorur drejtpërdrejt platformën e ofruesit të shërbimit të pagesave (PSP) dhe Kontrolluesi i të Dhënave mban vetëm paketën minimale të informacionit të nevojshëm për të menaxhuar çdo mosmarrëveshje. Në lidhje me aspektet e mbrojtjes së të dhënave personale, përdoruesi është i ftuar, në bazë të nenit. 33 i GDPR për t'i raportuar Kontrolluesit të të Dhënave çdo rrethanë ose ngjarje nga të cilat mund të lindë një "shkelje e mundshme e të dhënave personale(shkelje e të dhënave)" për të lejuar një vlerësim të menjëhershëm dhe miratimin e çdo veprimi që synon kundër kësaj ngjarjeje duke dërguar një komunikim me mbajtësin. Masat e marra nga Kontrolluesi i të Dhënave nuk e përjashtojnë përdoruesin nga kushtimi i vëmendjes së nevojshme për përdorimin, aty ku kërkohet, të një fjalëkalimi / PIN me kompleksitet të mjaftueshëm, i cili duhet të përditësohet periodikisht, veçanërisht nëse subjekti është shkelur / i njohur nga palët e treta, si dhe ta mbajë me kujdes dhe ta bëjë të paarritshëm për palët e treta, për të shmangur përdorimin e pahijshëm dhe të paautorizuar.  

Qëllimi i përpunimit të të dhënave biometrike

Nisur nga numri i madh i subjekteve që për arsye të ndryshme hyjnë në sistemin tonë dhe numri i madh i provimeve që fiksohen dhe mbahen çdo ditë, qëllimi i procesit të vërtetimit për ngatërrim apo ndërhyrje nga palë të treta, nëpërmjet vërtetimit kompjuterik. Për të mbrojtur të gjithë procesin e certifikimit, Subjekti synon të sigurojë përdoruesit dhe mbi të gjitha edhe ata që marrin dhe duhet t'u japin vlerë kualifikimeve, për shkak se është kandidati i regjistruar që i nënshtrohet provimit dhe jo, palët e treta, plotësisht të autorizuara. Prandaj, CERTIPASS e konsideroi të domosdoshme aktivizimin e këtij sistemi në përputhje me legjislacionin dhe duke balancuar të drejtat dhe interesat e ndryshme të përfshira në mënyrë që të konfirmojë dhe forcojë cilësinë e performancës dhe reputacionin e tij me të gjithë aktorët.  

Fushat e komunikimit dhe transferimit të të dhënave

Për realizimin e qëllimeve të sipërpërmendura, Kontrolluesi i të Dhënave mund të komunikojë dhe të përpunojë të dhënat personale të përdoruesve në Itali dhe jashtë saj nga palë të treta me të cilët ka marrëdhënie, ku këto palë të treta ofrojnë shërbime me kërkesën tonë. Ne do t'u ofrojmë këtyre palëve të treta vetëm informacionin e nevojshëm për të kryer shërbimet e kërkuara duke marrë të gjitha masat për mbrojtjen e të dhënave personale. Të dhënat mund të transferohen jashtë Zonës Ekonomike Evropiane nëse kjo është e nevojshme për menaxhimin e marrëdhënies kontraktuale. Në këtë rast, marrësit e të dhënave do t'i nënshtrohen detyrimeve të mbrojtjes dhe sigurisë ekuivalente me ato të garantuara nga kontrolluesi i të dhënave. Në rast të përdorimit të shërbimeve të ofruara drejtpërdrejt nga Partnerët, ne do të ofrojmë vetëm të dhënat rreptësisht të nevojshme për ekzekutimin e tyre. Në çdo rast, vetëm të dhënat e nevojshme për arritjen e qëllimeve të synuara do të zbulohen dhe garancitë e zbatueshme për transferimet e të dhënave në palët e treta do të zbatohen, aty ku kërkohet. Ne gjithashtu mund t'u zbulojmë të dhëna personale ofruesve tanë të shërbimeve tregtare, për arsye marketingu, të caktuar si përpunues të jashtëm të të dhënave për këtë qëllim. Për më tepër, të dhënat personale mund t'u komunikohen subjekteve dhe autoriteteve publike kompetente për qëllime të respektimit të detyrimeve rregullatore ose për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve kompjuterike kundër Site-it, si dhe t'u komunikohen, ose t'u shpërndahen, palëve të treta(si menaxherë ose, në rastin e furnizuesve të shërbimeve të komunikimit elektronik, pronarë të pavarur), të cilët ofrojnë shërbime IT dhe telematike(p.sh.: hostimi, menaxhimi dhe zhvillimi i faqeve të internetit) dhe që kontrolluesi i të dhënave i përdor për kryerjen e detyrave dhe aktiviteteve të një teknike dhe natyrës organizative që janë të dobishme për funksionimin e faqes në internet. Subjektet që i përkasin kategorive të mësipërme funksionojnë si kontrollues të veçantë të të dhënave ose si menaxherë të emëruar për këtë qëllim nga kontrolluesi i të dhënave. Të dhënat personale mund të njihen edhe nga bashkëpunëtorët e Kontrolluesit të të Dhënave (konsulentët, bashkëpunëtorët, personelit administrativ, tregtar, marketingu, juridike, institucionet e kreditit, administratorët e sistemit, korrierët postarë, ofruesit e hostit, etj.), të cilët janë subjekte të trajnuar dhe të caktuar posaçërisht të autorizuar për të përpunuar, gjithmonë dhe vetëm për arritjen e qëllimeve të përshkruara.  

Kohëzgjatja e përpunimit dhe ruajtjes së të dhënave personale

Të dhënat do të ruhen për periudhën rreptësisht të nevojshme dhe brenda kufijve të arritjes së qëllimit për të cilin janë kërkuar për të menaxhuar kërkesën. Kodet në lidhje me të dhënat biometrike të marra nga sistemi nuk do të shpërndahen dhe/ose transferohen në asnjë mënyrë; mund t'u vihet në dispozicion autoriteteve gjyqësore ose forcave policore me kërkesë, për qëllime rreptësisht të nevojshme për çdo verifikim të rregullsisë së procedurës së ekzaminimit.  

Të drejtat e palës së interesuar

Përdoruesi mund të ushtrojë në çdo kohë të drejtat që i njeh ligji, duke përfshirë ato:
 1. për të aksesuar të dhënat personale, duke marrë prova për qëllimet e ndjekura nga Kontrolluesi i të Dhënave, kategoritë e të dhënave të përfshira, marrësve të cilëve mund t'u komunikohen, periudha e zbatueshme të ruajtjes, ekzistenca e proceseve të automatizuara të vendimmarrjes;
 2. të marrë pa vonesë korrigjimin e të dhënave personale të pasakta në lidhje me të;
 3. për të marrë, në rastet e parashikuara, fshirjen e të dhënave;
 4. për të marrë kufizimin e përpunimit ose për ta kundërshtuar atë, kur është e mundur;
 5. të kërkojë transportueshmërinë e të dhënave që ai i ka dhënë Kontrolluesit të të Dhënave, domethënë t'i marrë ato në një format të strukturuar, të përdorimit të zakonshëm dhe të lexueshëm nga një pajisje automatike, si dhe t'i transmetojë të dhëna të tilla te një kontrollues tjetër, brenda afatit kohor dhe me kufizimet e parashikuara nga neni. 20 të GDPR.
Për trajtimet e përmendura në pikën 4) të qëllimeve, Përdoruesi mund të tërheqë gjithmonë pëlqimin dhe të ushtrojë të drejtën për të kundërshtuar marketingun e drejtpërdrejtë(në formë "tradicionale" dhe "të automatizuar"). E kundërta, në mungesë të ndonjë treguesi për të kundërtën, do t'i referohet komunikimeve tradicionale dhe të automatizuara. Nëse Përdoruesi ka një llogari në DIDASKO, ai mund të aksesojë gjithmonë të gjitha të dhënat që ka dhënë përmes seksionit MY EIPASS të zonës së rezervuar; këtu mund t'i modifikoni gjithmonë dhe të fshini ato që nuk janë thelbësore për ofrimin e saktë dhe të plotë të shërbimit. Për më shumë informacion, Përdoruesi mund të na kontaktojë duke shkruar në privacy@eipass.com. Gjithashtu, i interesuari ka gjithmonë të drejtë të ankohet pranë Autoritetit Mbikëqyrës në bazë të nenit. 77 i GDPR, i cili mund të kontaktohet në garante@gpdp.it ose nëpërmjet faqes së internetit http://www.gpdp.it..  

Data Protection Officer (DPO)

Oficeri i Mbrojtjes së të Dhënave(OMT) i ngarkuar është Life for Life Srl - 70029 Santeramo në Colle(BA), email: privacy@eipass.com..  

Mbrojtja e të dhënave personale në rast blerjesh me PayPal

Për sa i përket të dhënave personale të përpunuara nga PayPal dhe Shitësi në lidhje me "Kushtet e Përdorimit", PayPal dhe Shitësi janë përkatësisht pronarë të këtij trajtimi. PayPal dhe Shitësi bien dakord të plotësojnë kërkesat e rregulloreve të zbatueshme për kontrollorët e të dhënave në lidhje me ofrimin e shërbimeve të tyre ose ndryshe në lidhje me "Kushtet e Përdorimit". Për të shmangur dyshimet, PayPal dhe Shitësi kanë politika, njoftime dhe procedura të pavarura të privatësisë në lidhje me të dhënat personale që zotërojnë dhe janë të dy kontrollues të pavarur të të dhënave(dhe jo kontrollues të përbashkët).