European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Certipass logo

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Company Policy

Codice etico

Prezantimi

CERTIPASS krijon, zbaton, mirëmban dhe përmirëson vazhdimisht një sistem të menaxhimit të cilësisë, duke përfshirë proceset e nevojshme dhe ndërveprimet e tyre, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024.

Për të garantuar transparencën maksimale të sistemit, ne publikojmë politikën e kompanisë që kryesia e kompanisë merr përsipër:

  • të ketë një organizatë të përshtatshme për qëllimet dhe kontekstin, të tillë që të mbështesë udhëzimet e planifikuara strategjike;
  • të ketë një kornizë referimi që përcakton objektivat e cilësisë;
  • të plotësojë kërkesat e aplikueshme;
  • të angazhohet për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit të menaxhimit të cilësisë.

CERTIPASS:

  • të njohë paanshmëri në ekzekutimin e aktiviteteve të tij të certifikimit duke siguruar menaxhimin e konflikteve të interesit për të siguruar objektivitetin e certifikimeve të tij;
  • të veprojë në mënyrë të paanshme në lidhje me aplikantët, kandidatët dhe personat e certifikuar;
  • të sigurojë që të mos ketë kushte për asnjë kategori përdoruesish të mundshëm që kufizojnë lirinë e aksesit në sistemin e certifikimit, në varësi të të ardhurave, përkatësisë në shoqata ose grupe;
  • të sigurojë që nuk ka procedura që parandalojnë ose pengojnë në mënyrë të padrejtë aksesin në certifikim për aplikantët dhe kandidatët dhe që mund të rrezikojnë paanshmërinë e sistemit.