European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Certipass logo

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Ent certifikues

Organismo di certificazione

Prezantimi

CERTIPASS është Enti certifikues që zotëron programin ndërkombëtar EIPASS(European Informatics Passport).

Ne certifikojmë aftësitë e TIK-ut për t'i dhënë të gjithëve mundësinë për të hyrë në Kulturën Dixhitale (qasja e duhur ndaj teknologjive të reja dhe internetit) duke zhvilluar I-Competence (aftësia për të ditur se si t'i përdorësh këto burime me ndërgjegjësim dhe frymë kritike) mbështetje thelbësore për rritjen sociale, profesionale dhe ekonomike të të gjithë qytetarëve të shekullit të 21-të, në nivel global.

Ne operojmë ndërkombëtarisht nëpërmjet partneriteteve me kompani, organe të arsimit të lartë publik dhe privat, institucione, universitete dhe shkolla të të gjitha niveleve.

Download brochure

Akreditimi si organizëm certifikues

Komiteti Sektorial i Akreditimit, Certifikimit dhe Inspektimit të Accredia (CSA CI), më datë 13.12.2018, miratoi akreditimin, në skemën PRS, të figurës profesionale të “Përdoruesit të kualifikuar të kompjuterit në përputhje me modulet Standarde të skemës EIPASS 7 Module Standart, sipas European e-Competence Framework CWA 16624-1, 2, 3”.

ACCREDIA

Direktivat komunitare përbëjnë standardin të cilit i referohen të gjithë organizmat certifikues për përgatitjen e programeve të tyre; CERTIPASS merr programin më të njohur, EIPASS 7 Moduli, nga 2 burime: l’e-Competence Framework for ICT User (e-CF) e il Digital Competence Framework for ICT User (DigComp).

L’e-CF è pubblicato dal CEN, Ent Standartizues i European Community (https://www.cen.eu/Pages/default.aspx); për të arritur këtë standard, ai i ka dhënë jetë punëtorisë së përhershme, në të cilën CERTIPASS merr pjesë aktive, së bashku me përfaqësues të shumë shteteve të Komunitetit.

Qëllimi i përgjithshëm i dy standardeve, të cilat mund të mbivendosen për nga përmbajtja, është i njëjtë: të ofrojë një pikë referimi, një gjuhë të përbashkët, të përshkruajë aftësitë dixhitale për qëllime kurrikulare, në mënyrë që ato të jenë objektivisht të kuptueshme nga qytetarët, organizatat dhe punëdhënësit.

Në edicionin e fundit të kurrikulës Europass, është përfshirë një tabelë e cila, sipas modelit të asaj që përdoret tashmë për aftësitë gjuhësore, ofron një mjet me të cilin tregohet qartë dhe objektivisht niveli i zotërimit të aftësive informatike. EIPASS(European Informatics Passport) është titulli më i përshtatshëm për këtë qëllim.

CEN eCF

Akreditimi i MIUR për trajnimin e stafit të shkollës, bazuar në Direktivën 170/16

Me komunikimin e datës 21.07.2017, MIUR miratoi kërkesën për akreditim nr. 787, zyrtarizuar nga CERTIPASS më 19/09/2016.

Që nga ajo datë, oferta e trajnim/çertifikimit dedikuar mësuesve të shkollave të të gjitha niveleve është e disponueshme në katalogun online të SOFIA-s(Sistemi Operativ për Iniciativat për Trajnimin e Mësuesve dhe Përditësimin). Me aksesin në këto shërbime, mësuesit respektojnë detyrimin e trajnimit, në përputhje me dispozitat në fuqi. Ata mund ta bëjnë këtë duke përfituar nga bonusi i dhënë nga karta e mësuesit. Në fakt, CERTIPASS është një partner i kësaj nisme.

MIUR MIUR

CERTIPASS është anëtar i organit evropian që hartoi dhe përditësoi Kornizën e Kompetencës Dixhitale për Qytetarët(DigComp), përkthyer dhe prezantuar në Itali nga AgID. DigComp është standardi i referencës, i supozuar edhe nga kurrikula evropiane Europass, për njohuritë kompjuterike të të gjithë qytetarëve.

alldigital digicomp

CERTIPASS merr pjesë në projektin Digital Republic, iniciativa strategjike kombëtare, e promovuar nga Ministri për Inovacionin Teknologjik dhe Tranzicionin Dixhital dhe e koordinuar nga Departamenti i Transformimit Dixhital të Kryeministrit, i cili synon të reduktojë diversitetin dixhital dhe të promovojë edukimin mbi teknologjitë e të ardhmes, duke mbështetur procesin e zhvillimit të vendit.

ARIANNA

CERTIPASS është pjesë e Koalicionit për aftësitë dixhitale të organizuar nga Agjencia për Italinë Dixhitale për të transferuar dhe shpërndarë, edhe në Itali, parimet dhe qëllimet e "Koalicionit të aftësive dixhitale dhe vendeve të punës". Ai bazohet në bashkëpunimin e institucioneve publike kombëtare dhe vendore, komuniteteve profesionale, organizatave jofitimprurëse, shoqatave të punëdhënsve dhe sindikatave dhe subjekteve të tjera private të angazhuara në përhapjen e teknologjisë së informacionit, në të gjithë sektorët socialë dhe ekonomikë.

agid agid

CERTIPASS është i regjistruar në Regjistrin e Transparencës të Komisionit Europian, me synimin “të ndikojë në procesin legjislativ dhe politikbërës të institucioneve europiane” me ID 682619142453-64.

Registro per la trasparenza della Commissione Europea