European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Logo Certipass

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

FAQs

FAQs updated to 21 February 2022

Frequently Asked Questions

If you do not find an answer to your question, fill out the Contact form


EIPASS (Pasaporta Evropiane e Informatikës) është certifikimi Informatik i lëshuar nga Certipass, një Ent certifikues i akredituar në Accredia. Të gjitha programet e certifikimit bazohen në dokumente dhe procedura standarde të dakorduara në nivel komuniteti. Titulli EIPASS përfshihet rregullisht në konkurse dhe renditje, kështu që është i vlefshëm për qëllime pikëzimi. Mund të përdoret gjithashtu si kredit në shkolla dhe universitete, në CV dhe për zhvillimin profesional.

Pranë një qendre të autorizuar EIPASS. Një mësues i dedikuar është caktuar për t'ju ndjekur, nga zgjedhja e certifikimit tuaj deri te regjistrimi në një kurs. Kursi online zhvillohet në platformën DIDASKO.

Certifikata EIPASS lëshohet pas kalimit të moduleve të provimit të kërkuara nga lloji i certifikimit të zgjedhur.

Provimet EIPASS zhvillohen në një platformë online me akses të kufizuar të quajtur DIDASKO, e cila menaxhon seancat duke garantuar paanshmërinë e rezultateve. Çdo tip certifikimi është i ndarë në një numër të caktuar modulesh; çdo modul përbëhet nga 30 pyetje(në 30 minuta) të zgjedhura rastësisht dhe automatikisht nga një bazë të dhënash e gjerë dhe e organizuar në mënyra të ndryshme: përgjigje "e vërtetë / e gabuar", përgjigje të shumëfishta, simulacione, shoqërime me imazhe. Për të kaluar çdo modul, duhet t’i përgjigjeni saktë të paktën 75% të pyetjeve.

Koha maksimale e disponueshme për të kryer provimin për një modul të vetëm është 30 minuta. Në përfundim të kohës së planifikuar, provimi mbyllet automatikisht dhe sistemi përpunon rezultatin e marrë në kohë reale. Pasi të ketë filluar testimi, kohëmatësi nuk mund të ndalet ose të rivendoset.

Ei-Center është qendra e provimit e autorizuar për të lëshuar certifikimet EIPASS. Në portalin eipass.com, në seksionin "Kërko një qendër", është i disponueshëm motorri i kërkimit përmes të cilit mund të gjeni listën e Ei-Center më afër zonës tuaj.

Libreza dixhitale EIPASS është mjeti online që vërteton aktivitetet e kryera nga kandidati gjatë procesit të certifikimit. Konkretisht, në Librezën Dixhitale EIPASS gjenden të dhënat personale të kandidatit, Ei-Center-i ku janë kryer provimet EIPASS, datat e ekzekutimit dhe përqindjet e kalueshmërisë së çdo moduli të kërkuara nga tipi i certifikimit të zgjedhur. Kandidati mund të shkarkojë Librezën dixhitale EIPASS, në mënyrë të pavarur dhe në çdo kohë, duke u identifikuar në platformën Didasko.

DIDASKO është platforma online me shumë kanale dhe shumëgjuhëshe që menaxhon plotësisht sistemin EIPASS. DIDASKO i lejon CERTIPASS të menaxhojë rrjetin Ei-Center të shtrirë në të gjithë territorin ndërkombëtar dhe të monitorojë aktivitetin e të gjithë kandidatëve të regjistruar. DIDASKO menaxhon nivele të ndryshme aksesi; në fakt, përveç Administratorit dhe Kandidatëve, parashikon akses të kufizuar të çdo Ei-Center-i. Nga këtu, çdo Ei-Center mund të organizojë dhe menaxhojë të gjitha veprimet dhe aktivitetet si regjistrimi i përdoruesve, caktimi i seancave të provimit dhe menaxhimi i kërkesave administrative, në pavarësi të plotë.