info.al@eipass.com - Tel 00355 (0) 4500520

EIPASS 7 Moduli

EIPASS 7 Moduli është çertifikata profesionale që çertifikon zotërimin e kompetencave informatike bazë, të tërthorta dhe të domosdoshme për:

 • Kualifikimin e curriculum vitae
 • Shfrytëzimin e krediteve formuese në shkollë dhe në universitet
 • Shfrytëzimin e njohjes së pikëve në konkurse dhe në thirrjet e ndryshme
 • Futja, aksesi në botën e punës

agenda_digitale

 • Deri në 2015, 90% e punëve në të gjithë sektorët do të kërkojnë kompetenca teknologjike (Axhenda Dixhitale Evropiane).
 • Në të njëjtën kohë, për Neelie Kroes (Zv. Presidente e Komisionit Evropian) një nevojë në rritje për profesionistët e TIK në Evropë do të gjenerojë një defiçit prej 700.000 profesionistësh.
 • Forca e punës TIK është rritur në mënyrë konstante në UE-27, pothuajse e dyfishuar nga 2000 (2.720.000) në 2010 (4.144.500).
 • Sipas vlerësimit të implementimit të komunikimit të European Commission Skills për shekullin e 21-të të 2010, 58% e punëdhënsve beson që sektori i arsimit nuk po bën mjaftueshëm në përgatitjen e të rinjve për tregun modern të punës.
 • Kompetencat informatike janë të nevojshme në të gjithë sektorët ekonomikë: që në 2007 pjesa më e madhe e profesionistëve TIK në Evropë punonte në industri të ndryshme nga ato të sektorit të IT-së: më pak se gjysma (46%) ishte e punësuar në industrinë e TIK.

Njëkohësisht me indikacionet e dhëna në fushën e çertifikimeve TIK nga organet legjislative ndërkombëtare, programi pasqyron në mënyrë të plotë kriteret e ndërveprimit dhe neutralitetit të kërkuar për të garantuar efikasitetin e çertifikatave dhe të kompetencave të përfituara.

EIPASS 7 Moduli parashikon argumentat e provimit:

 • Bazat e IT-së
 • Menaxhimi dhe funksionet bazë të sistemit operativ
 • Videoshkrimi
 • Fleta elektronike
 • Menaxhimi i të dhënave të strukturuara
 • Prezantimet multimediale
 • Internet & Networking

EIPASS 7 Moduli është një mjet në linjë me indikacionet e Rekomandimit të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 18 dhjetor-it 2006.

Formimi i përhershëm (LifeLong Learning) është një bosht i sistemit formues të projektuar dhe të parashikuar për qytetarin dixhital evropian.

Njohuritë bazë (alfabetizimi), formimi cilësor dhe njohja e mjeteve teknologjike janë supozuar për aktivizimin e një rrethi virtuoz që i lejon qytetarit dixhital të përfitojë të gjitha karakteristikat që e bëjnë konkurues dhe të pavarur.

Formimi i përhershëm i bashkohet këtij proçesi për të mbështetur në kohë azhornimin e rritjes së aftësive dhe kompetencave të nevojshme për të pasur gjithmonë mundësi sa më të mëdha dhe më të mira në botën e njohjeve shoqërore dhe përsa i përket lidhjeve dhe njohjeve në punë.

7moduli_graph_en

E dinit që 30% e qytetarëve evropianë nuk kanë përdorur akoma internetin? Quhen “të virgjër dixhitalë” në një kohë kur dixhitalizimi është çelësi i suksesit.

Duhet të fillojmë ta ndryshojmë tani; nuk është e lehtë por nuk mund të humbim më kohë. Nëse të gjithë ne – institucionet evropiane, qeveritë e kombeve të ndryshme, ndërmarrjet, qytetarët, kërkuesit bashkojmë forcat, atëherë do të bëjmë të mundur t’i ofrojmë të gjithëve mundësinë të bëhen ekspertë të përdorimit të mjeteve të vëna në dispozicion të teknologjisë dhe internetit.

Kur kjo të ndodhë, të jetosh në botën dixhitale do të jetë për të gjithë tërheqëse, emocionuese dhe e nevojshme

Neelie Kroes, Zv. Presidente e Komisionit Evropian

Alfabetizimi informatik nuk është një objektiv por një metodë: teknologjia, në fakt, zhvillohet dhe krijon gjithmonë një hendek të ri (mendoni web 2.0 ose përdorimin e celularëve).

Alfabetizimi informatik është supozimi për krijimin e një kulture reale dixhitale që:

 • U lejon të gjithëve të njohin mjetet në dispozicion dhe t’i përdorin, fuqitë e internetit dhe rreziqet që lidhen për identitetin dhe sigurinë e tyre
 • Bën të njohur vlerën e rrjetit si një mundësi e zhvillimit personal dhe profesional.

Në këtë kuptim, kultura dixhitale do të thotë njohja dhe përdorimi i “rregullave të lojës” dhe i kushteve të përdorimit të mjeteve web 2.0, për t’i përdorur të gjitha fuqitë dhe duke parashikuar rreziqet dhe dëmtimet.

EIPASS 7 Moduli promovon alfabetizimin informatik për të kontribuar në krijimin e një kulture rrjeti efikase.

 1. Për nxënësit nga 13 – 18 vjeç
 2. Për studentët e universiteteve
 3. Për të gjithë, çertifikata e përgatitjes profesionale, e vlefshme dhe si pikë në konkurset publike dhe e vlerësuar nga firmat që kërkojnë bashkëpunëtorë të tjerë. Për Shkollat dhe Universitetin e vlefshme si kredit formues

Skills Chart

Front Office Skills 100%
Teaching & Professional Skills 45%
Networking & Web 2.0 80%

Aula Didattica 3.0

Mbështetja e trajnimit
Hyr

Programi analitik

Përmbajtja e provimit
Program në azhornim

Shfaq të gjitha çertifikimet

Ritorna su