info.al@eipass.com - Tel 00355 (0) 4500520

Mbrojtja e të dhënave personale

Informacion mbi përpunimin e të dhënave personale sipas legjislacionit në fuqi mbi Ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave.

Sipas asaj që parashikohet në legjislacionin në fuqi mbi mbrojtjen dhe përpunimin e të dhënave personale, CERTIPASS jep më poshtë një informacion mbi përpunimin e të dhënave personale të regjistruara në site www.eipass.com.

Të dhënat e mbledhura përpunohen në mënyrë që të kryejnë regjistrimin e shërbimit dhe lejimin e shpërndarjes së tyre.

Dispozita e të dhënave dhe miratimi për përpunimin e tyre është kusht i nevojshëm për regjistrim. Mungesa e konfirmimit pengon përfundimin e proçesit të regjistrimit.

Informacioni për privatësinë e të dhënave përbën një pjesë integrale të kushteve të shërbimit të eipass.com, dhe i paraqitet për lexim dhe pranim Përdoruesit në fazën e regjistrimit. Me pranimin e tij Përdoruesi deklaron të vërteta të dhënat e ofruara dhe mban përgjegjësi për deklarim të rremë të tyre, atëherë kur kjo vërtetohet, edhe në mënyrë të pavarur nga CERTIPASS ose me sinjalizim. Në rast të shkeljeve të kësaj klauzole, CERTIPASS rezervon të drejtën për të ndaluar/pezulluar regjistrimin e Përdoruesit.

Të dhënat e regjistruara nga përdoruesi në momentin e regjistrimit do të përpunohen nga CERTIPASS, në përputhje të plotë me rregulloren e Privatësisë, për qëllimet e mëposhtme:

  1. mundësimin e regjistrimit në site që është i nevojshëm për aksesin në shërbimet e të njëjtit site :
  2. publikimin në site të ideve, komenteve, frazave dhe efekteve lidhur me objektin e Site-it, materialeve dhe çdo lloj informacioni tjetër konceptuar nga Përdoruesi dhe të regjistruara prej tij, ( të gjitha në përputhje me atë çka specifikohet dhe disiplinohet nga Kushtet e përdorimit që rregullojnë aksesin në Site); ky publikim do të ndodhë në lidhje me një pseudonim (“emri i përdoruesit”) të zgjedhur nga Përdoruesi në fazën e regjistrimit dhe për të cilin do të jetë ekskluzivisht përgjegjës për çdo zgjedhje që mund të ndikojë interesat e palëve të treta;
  3. miratimin paraprak të Përdoruesit, dhe deri në revokimin nga vetë ai, dërgo newsletter;
  4. përgjigjen ndaj kërkesave të përdoruesve, në adresën e e-mail-it të dhënë nga Përdoruesi dhe plotësoni formularin që ndodhet në faqen “Kontakte” të www.eipass.com;
  5. menaxhimin e përmbajtjes (siç përcaktohet në Kushtet e përdorimit) që Përdoruesit vendosin vullnetarisht për ta futur në Site;
  6. dërgimin e ftesave lidhur me eventet;

Drejtuesi i përpunimit është CERTIPASS, me seli në Santeramo in Colle, Via T.Labriola, 25/A – 70029 Bari.

Të dhënat do të përpunohen nëpërmjet mjeteve elektronike, automatike dhe manuale nga CERTIPASS për zhvillimin korrekt të shërbimeve, në lidhje me të ashtuquajturën rregullorja e sektorit, me logjika të lidhura me qëllimet e lartpërmendura dhe, sidoqoftë , në mënyrë që të garantojnë sigurinë dhe kofidencialitetin e të dhënave.

Të dhënat mund të komunikohen tek zyrtarët dhe përgjegjësit e realizimit të Shërbimit për arritjen e qëllimeve prezente në këtë dokument.

CERTIPASS njeh nevojën për të siguruar më shumë masa shtesë për ruajtjen e privatësisë në lidhje me të dhënat personale të mbledhura lidhur me Përdoruesit minorenë të Site-it.

Regjistrimi i minorenëve lidhet me treguesin e disa të dhënave lidhur me një prind/kujdestar që mund të autorizojë regjistrimin.

Të dhënat personale të prindit apo kujdestarit dhe të dhënat personale të minorenit të regjisruara në Site nuk do të shpërndahen.

Disa prej funksioneve të eipass.com mund të sigurojnë një akses të kontrolluar sipas moshës, kështu që nuk mund të jenë në dispozicion për përdorim nga grupi i minorenëve ose mbrojtja e të dhënave. Kur duam të mbledhim të dhënat personale të minorenëve, marrim masa shtesë për të ruajtur privatësinë e tyre, midis të cilave:

  • njoftimin e prindërve lidhur me praktikat e menaxhimit të të dhënave personale të minorenëve, duke përfshirë llojet e të dhënave që mbledhim nga të rriturit, përdorimin që mund t`i bëjmë dhe me kë mund të ndajmë të dhëna të tilla;
  •  përputhjen me ligjet në fuqi, marrjen e miratimit të prindërve për mbledhjen e të dhënave personale të fëmijëve, ose dërgimin e informacionit lidhur me aktivitetet e drejtpërdrejta të fëmijëve;
  • Kufizimi i mbledhjes së të dhënave personale të minorenëve aq sa është e arsyeshme për të marrë pjesë në aktivitetet online;
  • dhënien e mundësisë prindërve për të kërkuar akses në të dhënat personale që ne mbledhim nga fëmijët dhe mundësinë për të kërkuar informacione të tilla personale për t’u ndryshuar ose fshirë.

CERTIPASS rezervon të drejtën për të kryer kontrolle në grupe minorenesh të regjistruar në eipass.com deri në verifikimin e korrektësisë së të dhënave lidhur me prindërit/kujdestarët të futura nga vetë minorenët në fazën e regjistrimit.

Përdoruesi ka të drejtën të futet në çdo moment në të dhënat që lidhen me të dhe të ushtrojë të drejtat e tjera të parashikuara në nenin 7 të D. Lgs 196/03 adresuar nga CERTIPASS. Në mënyrë të njëjtë Përdoruesi mund të kërkojë, duke shkruajtur në adresën info.al@eipass.com, burimin, korrigjimin, azhornimin ose integrimin e të dhënave të cilat janë futur të pasakta dhe të paplota, apo fshirjen ose bllokimin për ato të dhëna të trajtuara në shkelje me ligjin, ose që kundërshtojnë përdorimin e tyre për arsye legjitime siç tregohen tek kërkesa.

CERTIPASS rezervon të drejtën për të bërë ndryshime mbi informacionin e privatësisë, me qëllim futjen e teknologjive të reja, praktikave të sektorit dhe kërkesave rregulluese, ose për qëllime të tjera. Informon përdoruesin me njoftimin përkatës kur këto ndryshime janë të rëndësishme dhe do të arrijnë miratimin e Përdoruesit aty ku kërkohet nga ligjet në fuqi.

Ver. 18/01/2013

Ritorna su